Dagligdag‎ > ‎

Hvis du vil leje ud

Der er ikke fri adgang til at udleje sin ejerlejlighed i foreningen.


”Udlejning af en ejerlejlighed til beboelse må kun ske med tidsbegrænset, skriftlig lejekontrakt og bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens godkendelsens kan betinges af, at ejeren stiller sikkerhed overfor ejerforeningen svarende til 6 måneders fællesbidrag og varmebidrag”

Det vil sige, at der ikke kan udlejes uden bestyrelsens godkendelse og kun tidsbegrænset.  Bestyrelsen har historisk og vil fortsat (indtil anden generalforsamlingsbeslutning) som udgangspunkt kun give godkendelse til udlejning, når følgende kriterier er opfyldt:
  1. Ejer skal have beboet lejligheden i mindst 1 år før den må udlejes
  2. Lejligheden må over enhver periode på 5 år højst være udlejet i 3 år
  3. Bestyrelsen skal godkende den specifikke lejer. Udlejer indsender skriftlig ansøgning med en kort beskrivelse af lejeren til bestyrelsen.

Det skal endvidere fremgå eksplicit af lejekontrakten, at lejer er bekendt med ejerforeningens vedtægter og husorden. Det skal også skrives ind i kontrakten, at lejeren er bekendt med og accepterer, at ejerforeningen over for lejeren har samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de forpligtigelser der påhviler ham, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren jfr. vedtægtens §16, stk. 2.


Baggrund

Baggrunden for §16 og bestyrelsens praksis er ønsket om at bevare ejernes tilknytning til ejendommen.  Ejerne i ejerforeningen er generelt prisværdigt engagerede og hensynsfulde overfor hinanden. Det oplever vi både på generalforsamlingen, på arbejdsdagen og i dagligdagen nede i gården. Det er værdsat af mange, at éns naboer selv er ejere, som har øje for ejendommens og fælleskabets velbefindende.

Krav om beboelse er delvist affødt af Lejelovens §84, stk. 1, litra a, som betyder at et lejemål reelt er uopsigeligt hvis ejeren ikke tidligere selv har beboet lejligheden. Hvis en lejlighed købes med udlejning for øje kan man endvidere risikere at tidsbegrænsningen anfægtes, da Lejeloven §80, stk. 3 kun anerkender tidsbegrænset udlejning der er "tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold" såsom udstationering, rejse, sygdom mm. Udlejning alene for udlejningens skyld regnes typisk ikke for et sådan forhold og tidsbegrænsningen kan altså derfor begæres annulleret så lejer bliver uopsigelig.

Udlejning af kortere varighed

Udlejning af kortere varighed til fx turister (via fx Airbnb) er både lovligt og kræver ikke godkendelse af bestyrelsen. Det gælder både enkeltværelser og hele lejligheden. Retspleje er endnu ikke fastlagt, men boligminister Carsten Hansen udtaler 2013: "Så længe man holder sig til under 6-7 uger om året, må alle udleje deres egen bolig til turister”. Udlejer du mere end 7 uger om året, begynder du imidlertid at drive hoteldrift, og så træder der helt andre regler i kraft. 

Se også:

Bopælspligt

Hvis du formelt fraflytter din lejlighed (skifter folkeregisteradresse eller framelder dig) i mere end 6 uger har du pligt til at udleje den. Det fremgår af Boligreguleringsloven, §48, stk. 2Tager du på en længere ferie eller måske endda en årelang jordomsejling uden at framelde dig folkeregistret, må du gerne lade din bolig stå tom imens.

Se også:
"Bopælspligt" (Bolius, april 2014)

Generelt

Regler og love om udlejning er komplekse. Sørg for at sikre dig god juridisk assistance når du vil udleje. Og sørg for at indhente bestyrelsens godkendelse, som foreskrevet i vedtægterne.